Laatste update: 18 juni 2014
Proces
Methode
Kavel / Blok
Buurt / Wijk
Stad / Regio
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Luc Taal en Carlinde Adriaanse
Reviewer: Carlinde Adriaanse

Parameters

(meningen over) stellingen

In een peiling wordt aan de hand van stellingen de mening van repondenten gepeild. Voor het totaal van de meningen over een bepaalde stelling kan een bepaalde consensus worden bepaald.

Eenheid: Gekalibreerde schaalverdeling van 0 tot 100%
Bron: de meningen van respondenten per peiling

Referenties

- Nieder, A. and S. Dehaene  (2009) Representation of Number in the Brain. In: Annual Review Neuroscience   32:185–208.

- Ben-Arieh, D. and Zhifeng Chen (2008) Linguistic-labels aggregation and consensus measure for autocratic decision making using group recommendations. In: Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on  (Volume:36 , Issue: 3.

- Scherpenzeel, A. C. and W. E. Saris, 1993, The Evaluation of Measurement Instruments by Meta-Analysis of Multitrait-Multimethod Studies. Bulletin de Methodologie Sociologique 39, 3-19.

- Scherpenzeel, A.C. and Saris, W.E. (1995). The quality of indicators of satisfaction across Europe: A meta-analysis of multitrait-multimethod studies. In: Scherpenzeel, A.C. A Question of Quality. Evaluating survey questions by multitrait-multimethod studies. Dissertation. Royal PTT Nederland NV, KPN Research.

- Sulfaro, V. & M. Crislip (1997). How Americans perceive foreign policy threats: a magnitude scaling analysis. Political Psychology, 18, (1)

- B. Wissink en J. Bouma (red.), 2002, perspectieven op milieurisico’s, WWR

- Joeri Hofmans e.a. , 2007, Bias and Changes in Perceived Intensity of Verbal Qualifiers Effected by Scale Orientation, Survey Research Methods
 
 
 

Websites

www.directgovernance.nl
 
 
 

Contacten

Luc Taal, Taal-Research & Training; Luctaal@kpnmail.nl
Carlinde Adriaanse, Adriaanse-Research & Mediation; Carlindeadriaanse@hotmail.com
 
 
 
Direct Governance

Samenvatting

Direct Governance systeem is een direct democratiesysteem voor samenwerking, co-creatie en burgerparticipatie. Snelle en transparante besluitvoring, zeggenschap van bewoners, het creëren en meten van draagvlak en de legitimering van beleid zijn ‘hot issues’ bij de hedendaagse planvorming. Een stemsysteem met consensusmaten, dat onderdeel is van het Direct Governance systeem, is een online instrument dat hier uitermate geschikt voor is.

Beschrijving

PROBLEMATIEK
 
Van wijkraden, bewonerspanels en huurdersverenigingen wordt vaak gezegd dat ze niet representatief zijn voor respectievelijk alle burgers van een gemeente, de bewoners van een wijk of dorp, of de huurders van een woningcorporatie. Met een gewogen online stemsysteem waarbij alle belanghebbenden kunnen meebeslissen, kan dit bezwaar nu van tafel.
 
Direct Governance is geschikt voor het snel raadplegen van de complete achterban bij een bewonersinitiatief, het voltallige personeelsbestand van een bedrijf of alle betrokkenen bij een gebiedsontwikkeling. In korte tijd kunnen alle stakeholders inclusief hun achterban meebeslissen, iedere stem telt en de mate van consensus is met één druk op de knop in beeld.
 
 
HET ONLINE STEMSYSTEEM MET CONSENSUSMATEN
 
Geïnspireerd op het werk van de neuro-wetenschapper Stanislas Dehaene is een online stemsysteem gebouwd. Het systeem bevat een speciale database met 60 woorden waarmee mensen doorgaans hun mening weergeven over een bepaalde stelling. Bij de ontwikkeling van het systeem is een kalibratiestudie onder ruim 200 deelenemers gehouden. De deelnemers waren het opvallend eens over de numerieke waarde die bij elk van de woorden hoort. Wij weten nu dat in traditioneel vragenlijstonderzoek er ten onrechte van wordt uitgegaan dat de afstanden tussen antwoordcategorieën gelijk zijn.
 
Het Direct Governance systeem werkt daarom met een speciaal systeem met gekalibreerde schalen. De gekalibreerde schalen zijn gebaseerd op de gecomprimeerde numerieke schalen die mensen van nature hanteren (Stanislas Dehaene) en passen beter bij het aanvoelen van mensen. Deze meetmethode is daarmee preciezer en doet meer recht aan hoe mensen hun mening articuleren. 


Afb. 1] Voorbeeldscherm voor de weergave van een mening met een gekalibreerde antwoordschaal op een stelling uit een onderzoek.

Met de gekalibreerde antwoordreeksen is een zeer betrouwbaar online stemsysteem gebouwd. Door het gebruik van gekalibreerde schalen is de manier van stemmen niet alleen preciezer, maar ook informatiever dan dichotoom stemmen (JA/NEE) waarbij een respondent wordt gedwongen om te kiezen tussen JA of NEE. Immers, het is realistischer aan te nemen dat veel mensen een opinie hebben, die ergens op een punt ligt (op een continuüm) tussen JA en NEE. Voor het meten van draagvlak van een alternatief is het van groot belang om met de groepen die het (nog) niet eens zijn met een bepaalde keuze, nader in gesprek te gaan over hun bezwaren of twijfels over een bepaald alternatief.
 
Het online stemsysteem is gecompleteerd met consensusmaten om respectievelijk voor één, twee en voor meer dan twee stellingen samen, de mate van overeenstemming binnen een groep stemmers in één getal uit te drukken. Daarnaast kan heel precies worden gedetecteerd wat de kenmerken van de mensen zijn die het met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn de boeren en de burgers eenzelfde mening toegedaan? Wat zijn de kernmerken van de stakeholders waarmee nog niet voldoende consensus is bereikt? Kortom: met het online stemsysteem kunnen grote groepen belanghebbenden snel hun mening weergeven. Het maakt inzichtelijk hoe sterk men iets ervaart en in welke mate belanghebbenden het met elkaar eens zijn of niet.
 
Door op gezette tijden tijdens een besluitvormingsproces of een public mediation traject de consensus te meten, krijgt de procesbegeleider of public mediator feed back over het proces: ‘Neemt de consensus toe?’ ‘Over welke onderwerpen is nog weinig consensus bereikt en moet verder onderhandeld worden?’ enzovoorts.
 

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN IN DE PRAKTIJK
 
A - Direct Governance ingezet als online onderzoeksinstrument
 
Bewonersbetrokkenheid en -participatie is een speerpunt bij veel gemeenten en woningcorporaties. Vaak wordt gewerkt met wijkraden, bewonerspanels en huurdersverenigingen, maar omdat deze meestal niet representatief zijn voor respectievelijk alle burgers van een gemeente, de bewoners van een wijk of dorp, of de huurders van een woningcorporatie is men steeds vaker op zoek naar nieuwe methoden voor burgerraadpleging.

Met de Direct Governance methodiek kunnen in een korte tijd de meningen van álle belanghebbenden online worden geïnventariseerd. Omdat de gekalibreerde range voting schalen goed aansluiten bij de wijze waarop mensen hun mening articuleren, worden respondenten maximaal gerespecteerd en is het invullen van een online survey eenvoudig en snel gedaan. Ook voor het snel raadplegen van de complete achterban bij een bewonersinitiatief, het voltallige personeelsbestand van een bedrijf, de achterban van de partijen die deelnemen aan een mediationproces  of alle betrokken stakeholders bij een gebiedsontwikkeling, is het online instrument van Direct Governance zeer geschikt: in korte tijd kunnen alle belanghebbenden - inclusief hun achterban – hun mening geven. 
 
Afb. 2] Voorbeeldscherm voor een inzicht in het draagvlak voor bepaalde stellingen


B - Direct Governance ingezet als online stemtool bij besluitvormingsprocessen

 
Tijdens een besluitvormingproces is het uiteraard nodig en nuttig om op gezette tijden in een kleinere groep van gemandateerde afgevaardigden ‘fysiek met elkaar te vergaderen’ om belangen te verhelderen en om beargumenteerde alternatieven, voorstellen of oplossingsrichtingen voor te bereiden voor de onderhandelings- en de besluitvormingsfase.

Via het online stemmen kunnen vervolgens àlle betrokkenen hun mening of voorkeur uitspreken over een bepaald argument of een bepaald alternatief, onafhankelijk van tijd en plaats. Door op gezette tijden anoniem online te stemmen, wordt bovendien de dominantie van bepaalde individuen of groepsdruk die de besluitvorming op een ongewenste manier kan beïnvloeden, omzeild.

Doordat met één druk op de knop de mate van consensus kan worden berekend kan snel inzicht gekregen worden in de mate waarin en zicht op de punten waarover wel of (nog) geen overeenstemming is bereikt. Met de inzet van Direct Governance wordt interactieve beleidsontwikkeling of public mediation met een grote groep betrokkenen mogelijk en daardoor worden besluitvormingsprocessen democratischer, efficiënter, transparanter en sneller en daardoor ook goedkoper. 


Afb. 3] Demonstratie van de groei van consensus tijdens een proces


DIRECT GOVERNANCE

Als ’trusted third party’ kan 'Direct Governance' op professionele wijze de stellingen operationaliseren, de stemrondes faciliteren en de uitkomsten analyseren. In zeer korte tijd beschikt de opdrachtgever over de helder interpreteerbare resultaten.
 

Trefwoorden

consensusmaten, onderzoeksinstrument, primacy effect, besluitvormingsproces, opinie, Carlinde Adriaans, Stanislas Dehaene, orientation effects, online survey, category rating scales, Luc Taal, gekalibreerde range voting schalen, cross-modality matching, direct governance, online stemsysteem
Log in om een reactie te plaatsen ...