Laatste update: 19 juni 2014
Lelystad, Flevoland, The Netherlands
Functies in de Stad
Proces
Ruimtelijke Kwaliteit
dichtheid
Netwerkanalyse
Casus
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Peter G. de Bois, Karen A. Buurmans-Niemi en Marjolein M. E. Pijpers-van Esch
Reviewer: Peter G. de Bois

Referenties

2012                        “Almere, stad in transitie, een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke effectiviteit van de stad”, Editor in Chief, De Bois, Houtman, van Esch, Delft University of Technology & University of Applied Sciences Amsterdam, ISBN 978-90-815797-0-4

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430080
 
2012                        “Haarlem Oost Editor in Chief, Leene, De Bois cs, University of Applied Sciences Amsterdam, ISBN 978-90-815797-5-9

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430068
 
 
2010                        “Exploring the Public City, Improving the space between buildings, Copenhagen Ørestad Area (proceedings of the 2010 IP EPC workshop in Copenhagen, Denmark), Copenhagen Technical Academy (CTA). ISBN 978-87-88476-01
 
http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430094
 
 
2010                        “Stedelijke Vitaliteit, Steden zijn lui en 32 andere visies op de vitale stad. Hoofdredacteur, De Bois  cs, Hogeschool van Amsterdam, Uitgever Elba Media Amersfoort, ISBN 978-90-7935-408-5
 
http://hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A456733
 
 
2007/2008          “Exploring the Public City, Transforming the Post-War City, Nowa Huta”, Buurmans, De Bois (editor in chief), (proceedings of the 2006 IP EPC workshop in Cracow, Poland), Cracow University of Technology, 300 pp., international peer reviewed publication.
 
http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430394
 
 
2006                “Strategic RGBG model, Analysis and design of Urban Frame”, De Bois/Buurmans, International Forum on Urbanism, “Modernization & Regionalism” 2006, Beijing.
 
http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430063
 
2005                        “Strategic RGBG Model; Grote Wateren Flevoland”, De Bois/Buurmans/Van Esch, Flevoland ‘Studiemiddag Grote Wateren, omgevingsplan Flevoland”, co-auteurs P.G. de Bois, K.A. Buurmans, M. van Esch, TUDelft. uitgave; Provincie Flevoland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, Vereniging Vrienden van de Markerwaard, Provincie Flevoland
 
http://hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A462252

2002                “Tiel, Stad tussen versnelling en onthaasting”. An Urban Research for urban development and strategy for the city, DeBois/Buurmans, Delft University of Technology, ISBN 90-5269-303-X

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A430214
Ontwerp Grote Wateren Flevoland

Samenvatting

In het kader van het Omgevingsplan Flevoland hebben vier organisaties 8 juni 2005 een Studiedag “Grote Wateren” georganiseerd. Doel van de studiedag was de inventarisatie van actuele ideeën, studies, ontwerpen en voorstellen voor de ontwikkelingen in en om dit deel van de provincie Flevoland, met het oogmerk om voor het Omgevingsplan een agenda van nader ontwerp en onderzoek voor deze Grote Wateren vast te stellen. De TU Delft Urbanism, heeft in samenwerking met de WUR, Almere en de Universität Stuttgart- een bijdrage geleverd.

Beschrijving

Totaalbeeld  Op nationale schaal is een sequentie waarneembaar van watercompartimen-ten oplopend in schaal: de veenweidegebieden met de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen, het IJmeer, het Markermeer, het IJsselmeer en tenslotte de Waddenzee. De Flevopolders vormen een superpositie op een gedeelte van deze serie en bepalen de maat en schaal van de omringende meren; Randmeren, IJmeer en Markermeer. Het IJ, IJmeer en Gooimeer vormen hierin een lineaire, aan elkaar gekoppelde samenhang in de richting NW – ZO, parallel aan de dominante richting van de Noordvleugel van de Randstad. Loodrecht op deze richting staat de flankerende beweging van het Markermeer en IJsselmeer aan de westzijde, en de Randmeren inclusief de nog aan te leggen retentiegebieden langs de Noord-Oostpolder aan de oostzijde. De kusten van de oude Zuiderzee zorgen ervoor dat er een groenblauwe gradiënt opgespannen wordt, dwars door de polder heen, zodat de continuïteit van het waterlandschap gewaarborgd blijft.

 
ROOD 
- Bij de bestaande en nieuwe nederzettingen is sprake van een sterkere markering van de overgang stad – water door middel van een dichtheidsgradiënt. In het landelijk gebied dat getransformeerd is tot wetlands is sprake van een “puntconcentratie” van het rood.
- De ZW wand van Almere kent een sterke verstedelijking met een typologie van groene en blauwe pleinen in het rood.
- Aan het Almeerdermeer is sprake van een “transparante” verstedelijking als onderdeel van een stedelijke gradiënt, die voortkomt uit de relatie Almere Haven - Almere Centrum en de puntconcentratie in de groenblauwe gradiënt.
- Aan de Markerwaarddijk ter hoogte van Lelystad is een gebied gesitueerd voor amfibisch wonen met stads- en waterpleinen.
- De stedelijke as Harderwijk – Zeewolde wordt gesloten, waardoor het Wolderwijd een ingesloten watercompartiment wordt.GROEN 
- De typologie van geconcentreerde groenzones in de vorm van grote landschappelijke eenheden en groene corridors wordt geïntensiveerd.
- Er zijn drie landschappelijke gradiënten waarneembaar, loodrecht op de overheersende transitrichting: (1) de eerste wordt gevormd door de relatie Gooi – Waterland, met het eiland Pampus als steppingstone; (2) de tweede wordt gevormd door de relatie Veluwe – het centrale midden van de polder – Markermeer – De Streek. Deze gradiënt overlapt gedeeltelijk een belangrijke blauwe gradiënt, waardoor een interessante serie gebieden ontstaat. In de polder vormen wetlands en terpen elkaar contramal; in het Markermeer de geulen en eilanden; (3) de derde landschappelijke gradiënt wordt gevormd door de Swifterbandstrook, met versterking van de dijk als landschappelijke drager. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid voor een vierde gradiënt op de grens van de Noord-Oostpolder en Friesland, gecombineerd met een blauwe gradiënt Beulakkerweide – Weerribben – Grote Brekken.
- De Markerwaarddijk wordt opgenomen in een serie van ondieptes en wetlands, waardoor de barrière tussen Markeermeer en IJsselmeer visueel verzacht wordt.