Laatste update: 4 april 2014
Functies in de Stad
Proces
Methode
Kavel / Blok
Buurt / Wijk
Academisch / professioneel werk
Auteurs: Citymaker Group
Reviewer: Berend Hoffmann

Parameters

Ruimtegebruik

bebouwing (kavel oppervlak, gbo, vormfactor, aantal lagen, parkeerkengetallen)
grondgebruik (% groen, % water, % straten, % parkeren, % pleinen)

 

Bron:  
 

Bewoners

aantal inwoners, leeftijdscategorieën, huishoudens, bewoners voorzieningen

Milieu

% EPC reductie, % duurzaam opgewekte energie, waterverbruik per persoon, afval per persoon

Financiën

grondkosten: inbrengwaarde, verwervingen, sloop, milieu, bouwrijp maken, woonrijp maken, plankosten
opstalexploitatie: soc. huur, huur, koop, bouwkosten, stichtingskosten, grondwaarde

Referenties

- Jong, Taeke M. de ed. (2009) Sun wind water earth life living, legends for design, Tud
 
- Uytenhaak R., (2008) Steden vol ruimte, Nai Uitgevers
 
- Meyer H., Westrik J., Hoekstra M.J., (2008) Stedenbouwkundige regels voor het bouwen, Uitgeverij SUN
 
- Berghauser Pont, M., Haupt, P., (2010) Spacematrix, Space, Density and Urban Form, Nai Uitgevers

- Hek M., Kamstra J., Geraedts R.P., (2004) Herbestemmingswijzer, Tud
 
- STIPO (2012) Van mensen naar meters, STIPO
 
- CROW (2012) ASVV 2012, CROW
 
- CROW (2001), Fietsparkeerwijzer, CROW
 
- CROW (2008), Parkeerkencijfers, CROW
 
- CROW (2001), Leidraad fietsparkeren, CROW
 
- CROW (2008) Verkeersgeneratie voorzieningen, CROW
 
- VROM (2012), Bouwbesluit 2012, VROM
 
 
 

Websites

Citymaker
www.citymaker.nl
www.hetkeizerrijk.com/onderzoek

Overige websites
www.hetkeizerrijk.com
www.gebiedsontwikkeling.nu
http://team.bk.tudelft.nl (Jong, Taeke M.)
www.permeta.nl (Spacemate)
www.crow.nl
 
Toelichtende video
www.vimeo.com/73365936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacten

Berend Hoffman, het keizerrijk architecten www.hetkeizerrijk.com
Marc Engels, het keizerrijk architecten www.hetkeizerrijk.com
Jaap Zijda, Stad2 www.stad2.nl
Bart Oomens, Stad2 www.stad2.nl
Eelke Bernhagen, Stad2 www.stad2.nl
Rychard de Jong, Techniplan www.techniplan.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citymaker

Samenvatting

De Citymaker is ontwikkeld om aan in het begin van een ruimtelijk planvormingsproces een aantal realistische integrale programmatische scenario’s voor een ruimtelijke ontwikkeling samen te stellen. Aan de hand van de Citymakertool krijgen stakeholders inzicht in de relaties tussen de verschillende randvoorwaarden en eisen van verschillende disciplines en wordt het programma van eisen voor een (her)ontwikkelingslocatie zo adequaat mogelijk opgesteld.

Beschrijving

Achtergrond
Met een eenduidig afgestemd programma van eisen kan een efficient ontwerpproces worden doorlopen. In tegenstelling tot het traditionele ontwikkelproces kan de discussie over het programma van eisen nu worden gevoerd aan het begin van het proces en gaat deze niet in een later stadium het ontwerpproces beheersen. Ook biedt de Citymaker een oplossing voor de toenemende complexiteit bij binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten, die vragen om een andere, meer integrale, benadering van het programma.
 
De Citymaker is opgezet als een instrument voor gebruik bij integrale gebiedsontwikkelingen in en buiten de stad. Na mogelijke uitbouw van het instrument, waarbij ook CO2-verbruik, waterretentie en ecologische kwaliteiten worden meegenomen, zou de Citymaker ook als analyse-instrument kunnen worden ingezet voor het bestaand stedelijk gebied.

Citymaker bestaat uit de volgende aan elkaar gekoppelde onderdelen:
ruimtegebruik (herontwikkeling & nieuwbouw, wonen, voorzieningen, parkeren en openbare ruimte)
bewoners (demografie, bewoners en voorzieningen)
milieu (CO2 reductie, EPC reductie, duurzaam opwekken, watertoets en afval)
financiën (grondexploitatie, opstalexploitatie bestaand & nieuwbouw)
bouwstenen (ruimtegebruik weergegeven in maquette bouwstenen)

De parameters van de verschillende randvoorwaardelijke disciplines bij gebiedsontwikkeling (planeconomie, demografie, voorzieningen, duurzaamheid en proces) zijn onder andere op basis van de theorieën van Teake de Jong in een rekenmodel aan elkaar gerelateerd, waardoor deze in samenhang kunnen worden bekeken en toegepast.
 
Werkwijze
Om tot een passend Programma van Eisen voor de (her)ontwikkeling van een gebied te komen, wordt een specifiek leefmilieu als referentie genomen (landelijk, suburbaan, kleinstedelijk, stedelijk, hoogstedelijk). Het is ook mogelijk een specifiek leefmilieu als referentie in te voeren, bv. Borneo Sporenburg. De parameters uit deze referentiesituaties vormen het vertrekpunt voor het op te stellen Programma van Eisen. Vervolgens worden de parameters in dit model (bijvoorbeeld woningdichtheid) afgestemd op de specifieke wensen voor de locatie. Elke referentieparameter kan worden overruled en naar eigen inzicht worden aangepast. De uitkomsten en de consequenties voor de andere disciplines worden direct inzichtelijk. In een korte tijd kunnen, door aan de verschillende knoppen (parameters) te draaien, verschillende scenario’s gemaakt worden.

afb 01 uitkomst van een scenario, nader bekeken voor het aspect wonen
 
Het keizerrijk architecten heeft een bouwdoos ontwikkeld om de uitkomsten van mogelijke scenario’s tijdens workshop sessies presentabel te maken. Het Programma van Eisen wordt in maquette bouwstenen weergegeven. Het is mogelijk deze bouwstenen op het plangebied te plaatsen en zo een indruk te krijgen van het ruimtegebruik van het doorgerekende scenario.

Trefwoorden

Stipo, Stad2, stakeholders, Sumcity, Keizerrijk Architecten, duurzaamheid, scenario’s, voorzieningen, milieu, gebiedsontwikkeling, integraal, demografie, planeconomie, Techniplan, proces, interactief
Log in om een reactie te plaatsen ...